Regulamin serwisu photonesto.com

Regulamin serwisu photonesto.com (obowiązujący od dnia 1. maja 2022 r.)

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady świadczenia przez spółkę Codelane sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, nr NIP: 6762611449, nr REGON: 521182420, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000952590, o kapitale zakładowym wynoszącym 9 000,00 zł („Codelane” lub zamiennie „Usługodawca”) usług, polegających na udostępnienia serwisu photonesto.com dostępnego pod adresem URL www.photonesto.com („Serwis”) do korzystania, oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  3. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Codelane;
  4. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  6. Tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Codelane na rzecz użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03), które odbywa się na podstawie Regulaminu, zamieszczonego w Serwisie pod adresem URL www.photonesto.com/regulamin.
 4. Zamawiając usługę, użytkownik Serwisu potwierdza, że zapoznał się z warunkami oraz Regulaminem, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 5. Zakres usług obejmuje nieodpłatne i/lub odpłatne umożliwienie użytkownikom Serwisu tworzenia galerii zdjęć bądź sesji prywatnych i ich udostępniania swoim klientom („Usługi”).
 6. Codelane może odmówić zawarcia Umowy podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Codelane lub rozwiązać ją w trybie natychmiastowym.
 7. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Serwisu przysługują Codelane. Wszelkie prawa do poszczególnych części/elementów zawartych w Serwisie (w szczególności tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) należą odpowiednio do Codelane lub do podmiotów, których ww. części/elementy zgodnie z prawem są udostępniane przez Codelane w Serwisie. W przypadku naruszenia autorskich praw przez Użytkownika Serwisu, jak również przez inne osoby, którym Użytkownik umożliwił dostęp do Serwisu, odpowiedzialność z tego tytułu określają przepisy prawa, w tym w szczególności art. 79 i nast. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14).

§ 2 Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu, warunki korzystania z Serwisu

 1. Dostarczanie Usług w postaci dostępu do Serwisu rozpoczyna się w oparciu o umowę („Umowa”) zawartą pomiędzy Codelane a podmiotem zamierzającym korzystać z Serwisu („Użytkownik”).
 2. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie założenia przez Użytkownika konta w Serwisie i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Założenie przez Użytkownika konta w Serwisie wymaga podania następujących danych: nazwa działalności oraz adres e-mail.
 4. Umowa zostaje zawarta czas nieokreślony.
 5. Codelane zapewnia Użytkownikom dostęp do Serwisu codziennie, przez całą dobę, z wyjątkiem okresów wynikających z ograniczeń zależnych od operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik lub Codelane, okresów awarii, będących skutkiem działania siły wyższej (awaria sieci energetycznej, klęska żywiołowa itp.), okresów konserwacji sprzętu lub aktualizacji oprogramowania. Codelane może także czasowo zawiesić dostęp do Serwisu bez podawania przyczyny. Informacja o tego typu sytuacjach/czynnościach pojawi się na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być kierowane drogą elektroniczną na adres: contact@codelane.tech. Uwagi te zostaną rozpatrzone w kolejności ich zgłaszania.
 6. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem sieci Internet (przewodowej lub bezprzewodowej) poprzez połączenie z serwerem www, o adresie https:// www.photonesto.com, będącym własnością Codelane. Dostęp do Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika wyposażenia technicznego pozwalającego na dostęp do Internetu. Zalecane jest korzystanie z aktualnych wersji następujących przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script. Minimalna przepustowość łącza to 10 Mbps.
 7. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Korzystanie z Serwisu wymaga założenia konta oraz odpowiedniego zalogowania. Logowanie w Serwisie odbywa się przy pomocy adresu e-mail i hasła. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego adresu e-mail i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. Hasło powinno zawierać, co najmniej 5 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także, co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %). Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła. W razie podejrzenia ujawnienia hasła osobie trzeciej, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Codelane. Publikacja galerii bądź sesji prywatnej jest odpłatna. Cena jaką Użytkownik ponosi za opublikowanie Galerii zależy od czasu trwania publikacji oraz sumarycznej ilości danych jakie zajmują fotografie opublikowane w danej Galerii. Cennik określający opłatę za opublikowanie Galerii znajduje się na stronie www.photonesto.com/cennik („Cennik”).

§ 3 Sposób korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik wykonujący sesję zdjęciową, udostępnia fotografie przez część Serwisu zwaną panelem fotografa („Panel Fotografa”). Dostęp do Panelu Fotografa możliwy jest przez zalogowanie przy użyciu danych podanych przy rejestracji konta na stronie www.photonesto.com/nowe-konto. Panel Fotografa pozwala na tworzenie galerii oraz sesji prywatnych przedstawiających fotografie wykonane w trakcie sesji zdjęciowej i określenie jakie fotografie wchodzą w ich skład („Galeria”).
 2. Użytkownik w Panelu Fotografa określa również nazwę Galerii jak i klucz dostępu do danej Galerii. Aby umożliwić klientom możliwość skorzystania z galerii, niezbędne jest przekazanie im owego klucza. Klucz dostępu musi być unikalny w obrębie Panelu Fotografa.
 3. Uprawnione do dostępu do Galerii są jedynie osoby, które weszły w posiadanie klucza dostępu w sposób legalny, tj. klucz dostępu został przekazany przez Użytkownika, będącego osobą wykonującą sesje zdjęciową.
 4. Klucz dostępu umożliwia dostęp wyłącznie do tych Galerii, które zawierają fotografie wykonane podczas sesji zdjęciowej zleconej przez osobę, której klucz dostępu został przekazany przez Użytkownika lub sesji zdjęciowej przeprowadzonej za jej zgodą.
 5. Zalogowanie się w Serwisie przez klienta Użytkownika jest możliwe poprzez wpisanie klucza dostępu w przeznaczonym do tego miejscu. Po wpisaniu klucza dostępu należy dokonać czynności logowania poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczone do tego pole lub użycie klawisza „ENTER”. Po zalogowaniu do Serwisu ukaże się Galeria zawierająca fotografie wykonane podczas sesji zdjęciowej.
 6. Galeria przechowywana jest w Serwisie przez czas określony przez Użytkownika przy publikacji Galerii. Po upływie tego okresu Galeria zostanie trwale usunięta z Serwisu, bez możliwości przywrócenia jej zawartości.

§ 4 Płatności

 1. Z tytułu świadczenia Usług Użytkownik obowiązany jest do uiszczania opłat należnych za świadczone Usługi, na warunkach określonych w Cenniku. Zmiany Cennika są ogłaszane na stronie www.photonesto.com/cennik/ i nie stanowią zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik dokonuje płatności w Panelu Fotografa, z wykorzystaniem serwisu płatności internetowych Przelewy24, w celu przekazania naliczonej opłaty wynikającej z zamiaru opublikowania Galerii. Ewentualne koszty dodatkowe za usługi na rzecz podmiotów trzecich, związane z realizacją płatności, ponosi Użytkownik.
 3. Serwis Przelewy24 umożliwia realizację płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu internetowego. Dokonując płatności, Użytkownik automatycznie zostaje przekierowany do systemu Przelewy24. Realizując płatność za pomocą przelewu internetowego, po wybraniu swojego banku, należy zalogować się za pomocą danych dostępowych do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. W celu dokonania płatności przy użyciu karty kredytowej (VISA lub MASTER CARD) należy podać wymagane informacje o karcie oraz posiadaczu karty oraz autoryzować transakcję kodem CVV lub CVC. Serwis Przelewy24.pl jest własnością firmy PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, serwis@paypro.pl. Posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz opiera się na szyfrowaniu SSL, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
 4. Kwota płatności może być większa aniżeli sama opłata za publikacje Galerii. W takim wypadku różnica pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika przy kolejnych publikacjach Galerii.
 5. Codelane po otrzymaniu płatności wystawia fakturę VAT w formie elektronicznej, którą przesyła najpóźniej do 5 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności, w formacie PDF na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Codelane faktur elektronicznych.
 7. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym Usługodawcy.

§ 5 Okres testowy

 1. Każdemu nowemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje 1 (jeden) darmowy okres testowy, mający na celu przetestowanie funkcjonalności Serwisu. Okres testowy umożliwia Użytkownikowi darmowy dostęp do funkcjonalności Serwisu na okres 14 dni od dnia założenia konta w Serwisie.
 2. W ramach okresu testowego Użytkownik może opublikować maksymalnie 10 Galerii.
 3. Nadużywanie okresu testowego w celu unikania opłat może skutkować zablokowaniem lub usunięciem konta wraz z całą jego zawartością.

§ 6 Promocje i zmiany oferty

 1. Codelane przysługuje prawo do zmiany cen usług znajdujących się w Cenniku, wycofywania niektórych usług z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
 3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

§ 7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać́ zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Codelane. W szczególności, Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych przechowywanych i udostępnianych w Serwisie.
 3. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie tylko fotografie swojego autorstwa. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania bądź zaniechania.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim hasła Użytkownika, o którym mowa w § 2 ust. 7 Regulaminu, jak również nie udostępniać klucza dostępu do Galerii osobom innym niż zlecającym jej wykonanie.
 5. Użytkownik nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Codelane przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Codelane dokłada należytej staranności celem zapewnienia sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania Serwisu. Codelane nie gwarantuje prawidłowości, kompletności jakichkolwiek informacji umieszczanych w serwisie przez Użytkowników.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika usługami, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. skutków korzystania przez Użytkownika z Usług oraz Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu;
  2. skutków naruszenia przez Użytkownika autorskich praw majątkowych lub osobistych lub jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu;
  3. treści, materiałów, fotografii etc. umieszczanych, przechowywanych, przesyłanych, publikowanych w Serwisie w ramach korzystania z Usług przez Użytkowników;
  4. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usługi przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez klienta Użytkownika przed dostępem takich osób;
  5. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Użytkownika lub jego klienta zobowiązań wynikających z łączącego ich na podstawie odrębnej umowy stosunku prawnego, a także za naruszenia przez klientów lub osoby trzecie autorskich praw osobistych i majątkowych przysługujących Użytkownikom;
  6. czasowych i nie dających się przewidzieć wyłączeń funkcjonalności Serwisu, wynikających, w szczególności, z ataków hakerskich, przyczyn losowych, siły wyższej, opóźnień i zakłóceń przesyłania informacji, lub innych, niezależnych od Codelane okoliczności;
  7. utracone przez Użytkownika korzyści;
  8. skutki wykorzystania pobranych przez Użytkownika z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy.
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłat za Galerie, jakie Użytkownik wniósł w ciągu maksymalnie 6 poprzedzających miesięcy na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług. Strony ograniczają odpowiedzialność do tzw. szkody rzeczywistej i wyłączają odpowiedzialność za tzw. utracone korzyści.

§ 9 Ograniczenia

 1. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca ma prawo zablokować możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania, mające na celu wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności dotyczących ewentualnego naruszenia. Codelane dysponuje prawem do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, którego działania uzna za szkodliwe lub który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu. Ponadto, w przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Codelane może podjąć działania mające na celu usunięcie treści umieszczonych w Serwisie z naruszeniem prawa.
 2. Codelane ma prawo wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w korzystaniu z Serwisu, włącznie z usunięciem konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia rażącego złamania Regulaminu przez Użytkownika lub próby działania na szkodę Usługodawcy.
 3. W przypadku wniesienia przeciwko Codelane przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z działaniem bądź zaniechaniem naruszającym zapisy § 7 ust. 1-4 Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Usługodawcę z tych roszczeń, udzielić Usługodawcy niezbędnej pomocy i wszelkich informacji pozostających w związku z takim roszczeniem, a także pokryć Usługodawcy wszelkie koszty w związku z wniesieniem tych roszczeń w przypadku, gdyby okazały się zasadne.

§ 10 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownikowi, będącemu konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.z 2020 r. poz. 1740, t.j. z dnia 2020.10.08) („Konsument”) przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny odstąpienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej, należy poinformować Codelane o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Codelane zwróci wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.

§ 11 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji to: contact@codelane.tech.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • Oznaczenie tematu wiadomości zapisem „Reklamacja”,
  • oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  • fotodokumentację problemu będącego przedmiotem reklamacji (jeśli jej wykonanie jest możliwe).
 3. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone przez Codelane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

§ 12 Rozwiązanie Umowy

 1. Każda ze stron Umowy upoważniona jest do jej wypowiedzenia ze skutkiem przypadającym na ostatni dzień okresu, na który wkupione zostały Galerie, w przypadku posiadania przez Użytkownika aktywnej Galerii na dzień złożenia wypowiedzenia.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno być złożone poprzez pocztę elektroniczną na podany podczas rejestracji adres Użytkownika (gdy kierowane jest do Użytkownika) bądź na adres poczty elektronicznej Codelane podany na stronie tytułowej Serwisu (gdy kierowane jest do Codelane). Pomimo rozwiązania Umowy, Codelane może dochodzić od Użytkownika swoich praw związanych z naruszeniem prawa, jak i z innych tytułów.

§ 13 Rozwiązywanie sporów

 1. Wszelkie spory związane z zawarciem Umowy, będą rozwiązywane w pierwszej kolejności z wykorzystaniem polubownych metod ich rozwiązywania.
 2. Ewentualne spory sądowe będą poddane jurysdykcji w sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 3. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem, będącym Konsumentem, Codelane proponuje w pierwszej kolejności skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta.

§ 14 Postanowienia Końcowe

 1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 2. Codelane przysługuje prawo jednostronnej zmiany Regulaminu poprzez publikację jego zaktualizowanej treści w Serwisie na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu oraz powiadomienie Użytkowników za pomocą wiadomości email. W odniesieniu do Użytkowników, będących Konsumentami zmiana Regulaminu dopuszczalna jest wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy wynika to z ze zmiany przepisów lub zaprzestania świadczenia określonych usług przez Codelane. W terminie 7 dni od ogłoszenia informacji o zmianie Regulaminu, Użytkownikowi przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania Umowy.
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również inne właściwe przepisy prawa.