Regulamin serwisu photonesto.com

§1 Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady działania serwisu photonesto.com, zwanego dalej Serwisem, dostępnego pod adresem URL www.photonesto.com, oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Administratora, który jest właścicielem Serwisu.
 2. Regulamin zamieszczony jest w Serwisie pod adresem URL www.photonesto.com/regulamin/
 3. Właścicielem Serwisu jest ERESIT RAFAŁ ŚLUSARCZYK, ul. Sosnowa 51, 38-500 Sanok, nr NIP: 6871939350, nr REGON: 362291273.
 4. Z Właścicielem Serwisu można skontaktować się za pomocą wiadomości email na adres contact@codelane.tech lub telefonicznie pod numerem +48 530 662 499.
 5. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 Korzystanie z Serwisu

 1. Serwis powstał w celu umożliwienia fotografom udostępnienia galerii swoich zdjęć, zwanych dalej Fotografiami, Fotografią lub Użytkownikiem.
 2. Dostęp do serwisu jest bezpłatny i następuje za pomocą klucza dostępu, tj. kodu weryfikacyjnego umożliwiającego zalogowanie się w serwisie.
 3. Fotograf wykonujący sesję zdjęciową, zwany dalej Fotografem udostępnia zdjęcia poprzez część systemu dalej zwaną Panelem Fotografa.
 4. Dostęp do Panelu Fotografa możliwy jest poprzez zalogowanie przy użyciu danych uzyskanych podczas rejestracji konta na stronie www.photonesto.com/nowe-konto/
 5. Panel Fotografa pozwala na tworzenie galerii internetowych i określenie jakie fotografie wchodzą w skład galerii.
 6. Fotograf w Panelu Fotografa określa również nazwę galerii jak i hasło dostępu do danej galerii. Aby umożliwić użytkownikom możliwość skorzystania z galerii, niezbędne jest przekazanie im owego hasła.
 7. Hasło musi być być unikalne w obrębie Panelu Fotografa.
 8. Publikacja galerii jest odpłatna. Cena jaką Fotograf ponosi za opublikowanie galerii zależy od czasu trwania publikacji oraz sumarycznej ilości danych jakie zajmują fotografie opublikowane w owej galerii.
 9. Cennik określający opłatę za opublikowanie galerii znajduje się na stronie www.photonesto.com/cennik/
 10. Fotograf w Panelu Fotografa ma możliwość dokonać płatności z wykorzystaniem systemu Dotpay w celu przekazania naliczonej opłaty wynikającej z chęci opublikowania galerii.
 11. Dokonanie płatności następuje za pomocą usługi Dotpay, poprzez jedną z form płatniczych oferowaną przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28B, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, nr KRS: 0000296790, NIP 634-26-61-860, tj. poprzez: kartę płatniczą, szybki transfer, przelew online, płatność gotówkową, portmonetki, vouchery, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem.
  Logo dotpay
  karty płatniczne logo
 12. Kwota płatności może być większa aniżeli sama opłata za opublikowanie galerii. W takim wypadku różnica pozostaje do wykorzystania przez Fotografa przy kolejnych publikacjach galerii.
 13. Uprawnione do dostępu do Fotografii są jedynie osoby, które weszły w posiadanie klucza dostępu w sposób legalny, tj. klucz dostępu został przekazany przez osobę wykonującą sesje zdjęciową, zwani dalej Użytkownikami lub Użytkownikiem.
 14. Klucz dostępu umożliwia dostęp wyłącznie do tych Fotografii, które zostały wykonane podczas sesji zdjęciowej z udziałem osoby, której klucz dostępu został przekazany lub sesji zdjęciowej przeprowadzonej za jej zgodą. Nie jest możliwy za pomocą klucza dostępu, dostęp do innej sesji zdjęciowej niż, ta o której mowa w zdaniu poprzednim.
 15. Zalogowanie się w Serwisie jest możliwe poprzez wpisanie klucza dostępu w przeznaczonym do tego miejscu. Po wpisaniu klucza dostępu w przeznaczone do tego miejsce należy dokonać czynności logowania poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczone do tego pole lub użycie klawisza ENTER.
 16. Po zalogowaniu do Serwisu ukaże się galeria zawierająca Fotografie wykonane podczas sesji zdjęciowej.
 17. Fotografie przechowywane są w Serwisie przez okres określony przez Fotografa przy publikacji galerii. Po upływie tego okresu Fotografie zostaną usunięte z Serwisu.

§3 Okres próbny

 1. Każdemu nowemu użytkownikowi serwisu przysługuje 1 (jeden) darmowy okres próbny, służący do przetestowania funkcjonalności serwisu.
 2. Okres próbny daje użytkownikowi darmowy dostęp do funkcjonalności serwisu na okres 14 dni od momentu założenia konta.
 3. W ramach okresu próbnego Fotograf może opublikować maksymalnie 10 galerii zdjęć lub sesji prywatnych.
 4. Nadużywanie okresu próbnego w celu unikania opłat może skutkować zablokowaniem konta wraz z całą zawartością.

§4 Prawa i obowiązki

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na naprawę lub modernizację Serwisu. Informacja o tego typu czynnościach pojawi się na stronie internetowej Serwisu.
 2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich autorskich materialnych Właściciela Serwisu oraz praw autorskich osobistych Fotografii oraz osób trzecich.
 3. Fotograf nie może zamieszczać na swoim Koncie treści naruszających prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
 4. Właściciel Serwisu może usunąć dane o zakazanej powyżej treści, jeżeli stwierdzi ich umieszczenie na Koncie.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie, zarządzanie, redagowanie, przeglądanie, sortowanie, usuwanie oraz kontrolowanie w każdy inny sposób danych przechowywanych na Koncie.
 6. Użytkownik może wykorzystywać konto tylko do celów zgodnych z prawem.

§5 Minimalne wymagania techniczne

Do skorzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie następującym wyposażeniem:

 1. komputer PC, smartphone z najbardziej aktualną wersją oprogramowania, tablet lub inne urządzenie służące zwykle do przeglądania witryn internetowych, na którym istnieje możliwość pobrania i zapisania plików z Internetu.
 2. łącze internetowe (zalecane łącze co najmniej 10 Mbps);
 3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Microsoft Edge;
 4. włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS.

§6 Odpowiedzialność Serwisu

 1. Mimo stosowania najwyższego standardu zabezpieczeń Serwis nie może ponosić odpowiedzialności za czasowe i niespodziewane wyłączenia funkcjonalności Serwisu wynikające z ataków hakerskich, przyczyn losowych, klęsk żywiołowych, siły wyższej lub innych, niezależnych od Serwisu okoliczności.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki naruszenia przez Fotografa autorskich praw majątkowych lub osobistych lub jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z korzystaniem z Serwisu szczególności w związku z zamieszczaniem zdjęć przez Fotografa w Serwisie.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Fotografa lub Klienta zobowiązań wynikających z łączącego ich na podstawie odrębnej umowy stosunku prawnego a także za naruszenia przez Klientów lub osoby trzecie autorskich praw osobistych i majątkowych przysługujących Fotografom.

§7 Odstąpenie od umowy

 1. Fotografowi przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

§8 Procedura reklamacyjna

 1. W razie niezadowalającej jakości Usług świadczonych przez Właściciela Serwisu lub przez inne podmioty w jego imieniu, bądź też w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Właściciela Serwisu zobowiązań względem Fotografów, Fotograf uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać, wysyłając e-mail na adres contact@codelane.tech, wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja”.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. Oznaczenie Fotografa (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, a w przypadku Fotografów, niebędących osobami fizycznymi nazwę (firmę), adres siedziby oraz dane osoby fizycznej upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz jej adres e-mail);
  2. zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń;
  3. fotodokumentację jeśli jest możliwa.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Właściciela Serwisu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§9 Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku zaistnienia sporów Serwis sugeruje skorzystanie z polubownych metod ich rozwiązywania.
 2. Ewentualne spory sądowe będą poddane jurysdykcji w sądzie właściwym dla Właściciela Serwisu.
 3. Serwis informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr znajduje się internetowa platforma rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Stanowi ona punkt kompleksowej obsługi pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. W przypadku zaistnienia sporu z Użytkownikiem Serwis proponuje skorzystanie z Mediacji przy Wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, właściwym dla siedziby Konsumenta lub skorzystanie z arbitrażu przy Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim, właściwym dla siedziby Konsumenta.

§10 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.08.2018
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu po upływie 14 dni, od zamieszczenia odpowiedniej informacji w Serwisie oraz wysłania informacji Użytkownikom za pomocą wiadomości email.
 3. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają jakichkolwiek uprawnień Konsumentów przysługujących im na mocy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.